Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytu, nebytových prostorů a společných částí domu, spravovaném bytovým družstvem, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností je stanovena občanským zákoníkem a dalšími obecními předpisy.

Čl. 2

Základní pojmy

 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
 2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže, ateliery). Nebytovými prostorami nejsou příslušenství bytu, ani společné prostory (části) domu.
 3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např: sklepní box, spížní komora mimo byt apod.).
 4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství.

Čl. 3

Práva a povinnosti z nájmu bytu

 1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje občanský zákoník.
 2. Členové představenstva bytového družstva nebo jimi pověřená osoba je oprávněna po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, případně výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí představenstvo bytového družstva neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.
 3. Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je povinen po předchozím oznámeni pronajímatele umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, případně výměny měřidel tepla, teplé a studené vody.
 4. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. doporučuje se v případě déletrvající nepřítomnosti nájemce oznámit pronajímateli místo pobytu nebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
 5. Nájemci bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.

Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

Čl. 4

Držení domácích zvířat

 1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržena čistota v domě.
 2. Písemného souhlasu pronajímatele je třeba k držení většího počtu než 2 domácích zvířat

Čl. 5

Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu

 1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno.
 2. Nájemci jsou povinni zejména 
 • umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení CO,
 • zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně,
 • zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

Čl. 6

Prádelny, sušárny, mandlovny

Způsob užívání prádelen, sušáren, mandloven stanoví vývěska v těchto místnostech, kterou umisťuje pronajímatel.

U prádelen a mandloven bez měření vody a elektřiny je nájemce povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě. U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je nájemce povinen ihned po ukončení praní nebo mandlování provést zápis spotřeby do evidenčního záznamníku prádelny nebo mandlovny a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě v domě.

Čl. 7

Vyvěšování a vykládání věcí

 1. Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele umisťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár jakákoliv zařízení a předměty.
 2. Květiny v oknech, na balkonech a podobně musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.

Čl. 8

Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1. Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinny udržovat v domě pořádek a čistotu. Pronajímatel je povinen zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. V případě, že úklid provádějí sami nájemci bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, výtahových kabin, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období, a to podle vyvěšených rozpisů.
 2. Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených.

Čl. 9

Otevírání a zavírání domu

 1. Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22,00 do 6,00 hodin. V případě, že je stanoveno pronajímatelem, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat.
 2. Klíče od společných prostorů a zařízení domu, včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody, jsou uloženy na určeném místě.

Čl. 10

Klid v domě

 1. Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.
 2. V době od 22,00 do 6,00 hodin jsou nájemci povinni dodržovat noční klid.
 3. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů.
 2. Ustanovení domovního řádu se vztahují přiměřeně i na vlastníky bytů v domech.